Het verhaal van basisschool St.Josephschool naar “Onze School”

Aanleiding

In 2011 zijn bij een aantal Maarheezenaren de eerste ideeën ontstaan om de voormalige St. Josephschool, een karakteristiek pand uit 1920 en eigendom van de gemeente, een nieuwe bestemming te geven. Deze plannen zijn door een burgerinitiatief verder ontwikkeld. In overleg met de gemeente is een definitief projectplan tot stand gekomen, waardoor na een flinke inspanning van het burgerinitiatief eind november 2016 een maatschappelijk ontmoetingspunt is ontstaan voor alle burgers van Maarheeze.

Maatschappelijke context

Het burgerinitiatief heeft met hun inzet het al jaren leegstaande schoolgebouw daterende uit 1920 en een voor de kern Maarheeze karakteristieke pand met de nieuwe bestemming kunnen behouden. Die nieuwe bestemming is een laagdrempelig multifunctioneel maatschappelijk ontmoetingspunt voor alle burgers van Maarheeze. Mede dankzij de inzet van een 20-tal senioren vrijwilligers bij de renovatie werkzaamheden is het ontmoetingspunt in november 2016 in gebruik genomen.

Het gebouw biedt onderdak aan een groot ouderenhome tevens huiskamer, daaromheen een keuken (voor en met elkaar koken), dagbesteding voor thuiswonende zorgbehoeftigen in kader van WMO, en lokalen waar participanten activiteiten aanbieden op gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie voor jong en oud. De huiskamer is dagelijkse ontmoetingsplek voor alle inwoners en tevens de standplaats van de gemeentelijke sociaal makelaar.

Het proces

Zoals gezegd is het eerste idee ontstaan bij een aantal Maarheezenaren, leden van de Seniorenvereniging. Zij hadden in 2011 en 2012 een uitgewerkt plan voor de verbouwing van de school gemaakt met vrijwilligers en een aantal professionals die hun diensten om niet ter beschikking stelden. Zij konden rekenen op de steun van de Dorpsraad, lokale zorgpartijen en vele vrijwilligers en daarmee op draagvlak in de lokale gemeenschap. De totale kosten voor de verbouwing werden geraamd op circa € 339.000,- excl. BTW. De doelstelling sprak de gemeente aan, maar zij was niet gelijk overtuigd van de locatie.

Het burgerinitiatief ging verder als stichting i.o. In de periode 2013 en 2014 heeft de stichting de plannen in overleg met de gemeente op een aantal onderdelen nader uitgewerkt. De gemeente heeft een second opinion op de verbouwplannen uitgevoerd en een kostendekkend exploitatieplan gevraagd aan de stichting op basis van een huursom van € 20.000,- per jaar. Het nieuwe gebruik van het gebouw stelde ook nieuwe eisen aan de openbare ruimte(o.a. meer parkeerplaatsen). De gemeente heeft hiervoor in overleg met de stichting de plannen nader uitgewerkt. Uiteindelijk resulteerde dit in een nieuw onderbouwd voorstel, waarmee de gemeenteraad eind 2014 heeft ingestemd en een totaal projectkrediet van € 588.000,- voor het project beschikbaar heeft gesteld. Het aanvankelijk budget voor de renovatie van het gebouw is daarbij ongewijzigd gebleven.

In het vervolg proces heeft het burgerinitiatief de nadere uitwerking van de verbouwing voor haar rekening genomen, zoals de uitwerking van het ontwerp met de inzet van een lokale architect en ook het opstellen van de bestekken. Gezien de bouwsom voor de verbouwing was een aanbesteding noodzakelijk. De aanbesteding is doorgelegd naar de stichting, waarbij de gemeente alleen de procedurele stukken heeft opgesteld en bij de gunning en contractvorming met de hoofdaannemer alleen de stukken heeft getoetst.

Vervolgens is de stichting opgetreden als bouwheer van de verbouwing in een goede samenwerking met de lokale hoofdaannemer. Hierdoor was het voor de stichting mogelijk om in de 12 maanden durende renovatie ook de capaciteiten in te zetten van een 20-tal senioren vrijwilligers. Hiermee is met het beschikbare gestelde krediet een zo maximaal mogelijk resultaat behaald.

De stichting heeft verder de inrichting van het gebouw voor haar rekening genomen. Door subsidies, een legaat, donaties, de inzet van het lokale netwerk en de hulp van vele vrijwilligers is de stichting er in geslaagd om te zorgen voor een schitterende inrichting. Ook heeft een vrijwilliger in de loop van het project een tuinplan voor het voormalige schoolplein uitgewerkt. Dat plan wordt onder begeleiding van de stichting gerealiseerd.

De gemeente heeft parallel hieraan gezorgd voor de uitwerking en uitvoering van de plannen van de openbare ruimte(o.a. parkeren, groen en verlichting). Ook heeft de gemeente de benodigde huurovereenkomsten opgesteld en vergunningen verleend.

Foto's

Het project

Het karakteristieke en beeldbepalende gebouw is een voormalige jongensschool en dateert uit 1920. Het gebouw is tot 2010 in gebruik geweest als basisschool. Daarna stond het leeg in afwachting van een nieuwe bestemming.

Het burgerinitiatief heeft ertoe geleid, dat het gebouw nu in gebruik is als laagdrempelig maatschappelijk ontmoetingscentrum. Het gebouw biedt onderdak aan een groot ouderenhome tevens huiskamer, daaromheen een keuken (voor en met elkaar koken), dagbesteding voor thuiswonende zorgbehoeftigen in kader van WMO, en lokalen waar participanten activiteiten aanbieden op gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie voor jong en oud. In het gebouw zijn gevestigd een kinderdienstencentrum, een thuiszorgorganisatie, een kunstenaarscollectief, een creatief atelier, een bewustzijnscentrum, een praktijk psychotherapie en een ontmoetingsruimte GGzE.

Het proces om te komen tot een nieuwe bestemming en het gerenoveerde gebouw hebben ervoor gezorgd dat het gebouw per november 2016 een tweede leven heeft gekregen onder de naam ontmoetingscentrum “Onze School”. Deze transformatie heeft erin geresulteerd dat een verloederd gebouw in het centrum van Maarheeze weer een bruisende ontmoetingsplaats is geworden. Het versterkt de maatschappelijke cohesie en een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappelijke (zorg)behoefte van de burgers in Maarheeze.